Filtruj wszystko zdjęcia i obrazki animacje

Regulamin

Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:


 • - Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
 • - Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
 • - zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.


Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.hasteporn.com oraz polityka serwisu
w zakresie ochrony praw autorskich:I. Definicje.1.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: • 1.1.1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której
  wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji
  w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez
  Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 • 1.1.2. Awaria - oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi
  korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak
  możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub
  przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest
  wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem
  działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze
  telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

 • 1.1.3. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania
  autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika,
  ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 • 1.1.4. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na
  temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

 • 1.1.5. Konto Użytkownika (Konto, profil) - konto, do którego dostęp
  Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego
  jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika
  i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia
  odniesienia (linku) do Treści; Konto zawierać może inne informacje
  o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności
  Serwisu. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie
  umieszczonych w Serwisie plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu
  się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

 • 1.1.6. Nazwa Użytkownika (login) - ciąg znaków alfanumerycznych
  konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do
  Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 • 1.1.7. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu
  przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu
  administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu.

 • 1.1.8. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępnego
  pod adresem: www.hasteporn.com/regulamin

 • 1.1.9. Serwis - serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom
  przechowywanie Treści, pod adresem www.hasteporn.com, za pośrednictwem
  którego świadczona jest Usługa.

 • 1.1.10. Strony - Usługodawca i Użytkownik.

 • 1.1.11. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym
  wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła
  zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

 • 1.1.12. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne
  (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym
  utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez
  Użytkownika za pośrednictwem Konta.

 • 1.1.13. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

 • 1.1.14. Usługa - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na
  zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu,
  która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych
  celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych
  przez Użytkownika Treści.

 • 1.1.15. Usługodawca – HastePorn

 • 1.1.16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z
  dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

 • 1.1.17. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002
  r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 • 1.1.18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z
  dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

 • 1.1.19. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia.


II. Postanowienia Ogólne. • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez
  Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem
  www.hasteporn.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
  ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • 2.3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie
  oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały
  udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

 • 2.4. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem
  Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki
  określone w niniejszym Regulaminie.

 • 2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu
  do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla
  Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie
  dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo
  zamieszczane na stronach internetowych Serwisu.

 • 2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega
  sobie możliwość ograniczenia świadczenia Usługi za pośrednictwem
  Serwisu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku
  Użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.


III. Zakres i warunki korzystania z Serwisu. • 3.1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia
  Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • 3.2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę
  Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

 • 3.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z
  chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego
  formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do
  Serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 • 3.4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika
  jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która
  następuje w drodze akceptacji formularza rejestracyjnego,
  udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich
  rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza.

 • 3.5. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
  system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik
  następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • 3.5.1. Procesor 1 GHz, pamięć 512 MB,

 • 3.5.2. zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer min. 7.0.
  lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi
  (np. Java Scriptu, apletów Java),

 • 3.5.3. rozszerzenie przeglądarki internetowej: włączona obsługa
  ActiveXPlayer, zaktualizowany komponent DRM

 • 3.5.4. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania
  (np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące),

 • 3.5.5. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800

 • 3.6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn
  i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw
  nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie
  istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

 • 3.7. Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika
  na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w
  terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

 • 3.8. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie
  Konta z poziomu panelu użytkownika. Wszystkie dane konta zostaną wykasowane z
  bazy serwisu po upływie roku od dnia usunięcia konta.

 • 3.9. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
  Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania
  technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i
  warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio
  do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości,
  a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 • 3.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w
  związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne
  i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
  świadczonej Usługi.

 • 3.11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania
  Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji technicznych
  i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących
  informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą
  elektroniczną.

 • 3.12. W przypadku świadczenia Usługi Usługodawca nie jest dostawcą
  usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien
  we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego,
  za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za
  pośrednictwem Serwisu.


IV. Rejestracja Użytkownika.


4.1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się: • 4.1.1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią
  Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

 • 4.1.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

 • 4.1.3. podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika,
  który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie)
  zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

 • 4.1.4. uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z
  wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

 • 4.2. Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje
  dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo zapewniany
  przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

4.3. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania
z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do: • 4.3.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych
  i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających
  praw osób trzecich,

 • 4.3.2. aktualizacji podanych w formularzu
  rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
  Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

 • 4.3.3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz
  nieudostępniania go innym osobom.

 • 4.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
  za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór
  Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność
  za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem
  Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną
  odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.


V. Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia. • 5.1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania
  z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:

  • a) autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi
   do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie
   autorskim i prawach pokrewnych,

  • b) prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

  • c) prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz

  • d) prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających
   się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.


 • 5.2. Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści
  w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta Użytkownika.

 • 5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z
  tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy
  oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności
  nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich
  (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego
  Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 • 5.4. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w
  ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

  • a) byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze,
   np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich
   oraz renomy Usługodawcy;

  • b) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za
   groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające
   dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń
   powszechnie uznawanych za obraźliwe;

  • c) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności
   prawa pozostałych Użytkowników Serwisu,

  • d) naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw
   pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą
   przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o
   zachowaniu poufności,

  • e) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu,
   przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe
   (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej,
   etnicznej, naruszające uczucia religijne).


 • 5.5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę
  trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści,
  Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego
  Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz
  przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
  Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt,
  kontaktując się z Serwisem pod adresem support@hasteporn.com

 • 5.6. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 5.6
  powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia,
  określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę
  Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób
  możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

 • 5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter
  zamieszczanych przez Użytkowników odniesień do Treści, Komentarzy oraz
  Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod
  kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
  Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy
  lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z
  otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

 • 5.8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany
  Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy
  lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest
  on uprawniony do niezwłocznego:

  • a) usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy
   Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub

  • b) usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz

  • c) uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie
   naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i

  • d)uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy
   Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub
   Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.


 • 5.9. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu
  odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich
  przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

 • 5.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania
  tych odniesień do Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich
  usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub
  opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub
  organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego
  Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek
  dla dobrego imienia Serwisu. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien
  mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do
  Treści i Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.

 • 5.11. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w
  ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania
  wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody
  osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek
  zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

 • 5.12. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za
  pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych
  osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich
  nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których
  one dotyczą.

 • 5.13. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane,
  wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje
  przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

 • 5.14. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie
  przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach
  dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim
  stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla
  wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub
  publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu,
  w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w
  Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania
  za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu
  Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr
  osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

 • 5.15. Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika
  zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu nie wyrażają
  poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego
  działalnością.

 • 5.16. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez
  Użytkownika w ramach Serwisu odniesienia do Treści, Komentarzy
  lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego
  prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu
  autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności
  przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu
  do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego
  Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody
  poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 • 5.17. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany
  - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania,
  kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa
  w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić
  Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny.
  Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie
  straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł
  w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o
  których mowa powyżej.


VI. Zasady korzystania z Serwisu.

 • 6.1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  • 6.1.1. korzystania z Serwisu w sposób nie
   zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez
   użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • 6.1.2. niepodejmowania działań takich jak:
   rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej
   informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja Użytkownika
   w Serwisie; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub
   udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie
   czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na
   celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników,

  • 6.1.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy
   dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem
   ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich
   przysługujących im praw,

  • 6.1.4. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych
   w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
   Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne
   wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez
   uprawnioną osobę.


 • 6.2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż
  6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez
  uprzedniego powiadomienia.

 • 6.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
  czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnej Nazwy
  Użytkownika oraz Hasła.

 • 6.4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie
  powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego
  praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek
  przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
  w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem
  w Serwisie Treści.

 • 6.5. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do
  korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak
  również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
  zasobów Serwisu lub usług oferowanych w ramach Serwisu, ze
  skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika
  niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • 6.5.1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane
  niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w
  błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 • 6.5.2. zamieścił w ramach Serwisu Treści, Komentarze
  lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub
  postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 • 6.5.3. dopuści się za pośrednictwem
  Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności
  dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,

 • 6.5.4. dopuści się innych zachowań, które zostaną
  uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z
  obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania
  z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub
  godzące w dobre imię Usługodawcy.

 • 6.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do
  korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w
  Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


VII. Reklamacje. • 7.1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:

  • 7.1.1. niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o
   wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w
   funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,

  • 7.1.2. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej
   staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim
   wejście w posiadanie Hasła,

  • 7.1.3. przestrzegać przepisów prawa oraz treści
   Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać
   treści zabronionych przez prawo.


 • 7.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik
  może zgłaszać na adres: support@hasteporn.com

 • 7.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

  • 7.3.1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,

  • 7.3.2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii

  • 7.3.3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

  • 7.3.4. złożenie reklamacji.


 • 7.4. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji
  w terminie tygodnia od dnia, w którym Usługa była nienależycie
  wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w
  zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca
  niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 • 7.5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu
  innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą
  elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

 • 7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto
  Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub
  problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

 • 7.7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu
  reklamacji do Usługodawcy.


VIII. Odpowiedzialność. • 8.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
  za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące
  w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz
  infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik,
  a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i
  oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

 • 8.2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za
  zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym
  przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i
  systemem teleinformatycznym, a Serwisem.

 • 8.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania
  lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z
  Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 • 8.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • 8.4.1. utratę Treści spowodowaną awarią
   sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z
   przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

  • 8.4.2. za treść reklam zamieszczanych w
   Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w
   jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

  • 8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności
   za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca
   zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia
   świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z
   jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na
   konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy
   technicznej Serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
IX. Polityka prywatności w Serwisie. • 9.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez
  Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności zapewnienia
  sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia
  świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

 • 9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia
  wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom
  bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich
  informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w
  zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną
  ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 • 9.3. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe,
  będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne
  w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

 • 9.4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści
  swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania
  oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych i ich
  usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy.
  W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z
  wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach
  Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

 • 9.5. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia
  się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu
  pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia
  końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.
  Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami
  prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia
  końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz
  inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.
  Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do
  zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 • 9.6. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu
  gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez
  Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera
  Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego Konto Użytkownika jest używane
  przez osobę, która wprowadza do niego poprawną Nazwę Użytkownika i
  przyporządkowane mu Hasło.

 • 9.7. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez
  Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez
  Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez
  Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji będą udostępnione
  wszystkim osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie
  zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych
  w Serwisie przez innych Użytkowników.

 • 9.8. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie
  (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych
  innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych
  lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika
  obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • 9.9. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek
  dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres,
  numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem
  nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 • 9.10. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić
  Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu.
  Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w
  tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających
  wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki
  treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na konto support@hasteporn.com

 • 9.11. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że stosowane
  przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i
  dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu
  bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować
  w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

 • 9.12. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych
  udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku
  z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników
  na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza
  korzystanie z Serwisu.


X. Postanowienia końcowe. • 10.1. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia
  świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych
  Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

 • 10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego
  zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim
  poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji
  co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

 • 10.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi
  w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności
  zamieszczenia Treści o charaktrze niedozwolonym czyli sprzecznych z
  przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

 • 10.4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a
  Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym
  zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 • 10.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego
  Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne,
  nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest
  najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 • 10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
  mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia
  18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r.
  - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

 • 10.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany
  niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują
  od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany
  uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania
  przez niego z Serwisu.

 • 10.8. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie
  internetowej Serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie Użytkownikowi,
  a także na każde jego żądanie.

 • 10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r.
Ostrzeżenie ! ! !

Strona przeznaczona wyłacznie dla pełnoletnich użytkowników. Jeśli masz ukończona 18 lat, kliknij przycisk poniżej.

Tak, mam 18 lat! Nie, chcę wyjść.
Do góry
© 2015 HastePorn.com & SuperDupeczki.pl - Codziennie darmowe porno!
RSS RSS Strona Główna
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych